Nyheter:

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år.”

 
Välkommen till Universal Wind Offshores hemsida

 

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år. 


Den 120 meter höga vindmasten på Stora Middelgrund .

 

 

Torsdagen den 22 maj 2008 lämnade regeringen tillstånd till Universal Wind Offshore AB enligt 5 § Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att inom område vid Stora Middelgrund i Kattegatt uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 108 vindkraftverk med tillhörande transformatorstationer, omriktaranläggningar och tre mätmaster samt därmed sammanhängande anläggningar och installationer. Vindkraftverkens totalhöjd får vara högst 200 meter över medelvattennivån.

 

Regeringen meddelade samtidigt med stöd av 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln tillstånd för Universal Wind Offshore AB att lägga ut och bibehålla undervattenskablar för starkström dels inom en planerad gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund, dels från gruppstationen fram till den svenska territorialgränsen.

 

I juni månad 2009 erhöll Universal Wind Offshore Transmission AB (dotterbolag till Universal Wind Offshore) från Energimarknadsinspektionen tillstånd om nätkoncession enligt ellagen för linje för att nedlägga och använda
HVDC-kablar för att ansluta vindkraftsen på Stora Middelgrund till stamnätet genom ställverket FT72 Breared i Halmstad kommun.

 

Den 8 september erhöll Universal Wind Offshore AB från Miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken (11 kap MB) för den vattenverksamhet som behövs för att nedlägga kabeln i havsbotten i Kattegatt mellan den svenska territorialgränsen och den svenska kusten. Detta innebär att samtliga erforderliga tillstånd för att påbörja byggnationen har erhållits.Universal Wind Offshore AB

Kalendegatan 25, 211 35 Malmö. Tel 040-671 44 88.
Email: bergstrom@universalwind.se