Nyheter:

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år.”
Universal Wind Offshore AB.


Universal Wind Offshores affärsidé är att utveckla vindkraftsparker i marin miljö och vara delägare i produktionsbolag som producerar el från vindkraftsparker utvecklade av oss.

För närvarande är bolagets enda uppgift att utveckla vindkraftsparken på Stora Middelgrund. Avsikten är att i ett senare läge påbörja projektering av ytterligare marina vindkraftsparker.

Bolaget bildades under 2005 av Ola Gjejervall och Björn Algkvist. Under 2005 förvärvades även resultatet av den projektering och de utredningar som sedan 2001 genomförts med syfte att bedöma om Stora Middelgrund är ett lämpligt område för storskalig vindkraft. Under 2005 har ett intensivt och omfattande arbete genomförts för att erhålla ett komplett underlag för att under början av 2006 kunna lämna in en ansökan till regeringen. Detta omfattar bl. a. samrådsmöten med allmänheten i 7 kommuner som genomförs under november och december.

Förutsättningarna för den marknad bolaget är verksam i, dvs. storskaliga vindkraftsanläggningar i marin miljö, skapades då riksdagen 2001 fattade beslut om att Sverige skall producera 10 TWh senast år 2015. De tekniska förutsättningarna finns idag men för att ekonomiskt möjliggöra dessa investeringar krävs att det nuvarande tillfälliga systemet med elcertifikat permanentas till minst 2025.

Den övergripande projektledningen sker av medarbetare som är anställda av bolaget. Projektet tillförs kritiska resurser genom att kontraktera de personer eller företag som bedöms vara mest kvalificerade. De företag som är kontrakterade och idag arbetar aktivt med projektet för utredningar i ansökningsfasen är bl a: SWECO VBB AB, Marin Mätteknik AB, DHI, Toxicon AB, Marine Monitoring AB, Cleps AB, Lunds Universitet samt Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Bolaget bedömer att det har tillräckligt med kapital för att genomföra de utredningar som krävs för kompletta ansökningar för nödvändiga tillstånd samt den inledande delen av upphandlingen. Vid ett eventuellt positivt beslut från regeringen kommer finansiering att ske genom ökning av bolagets egna kapital samt med lån. Bolaget ägs idag av Björn Algkvist* som även är styrelsens ordförande och Ola Gjejervall* som är bolagets verkställande direktör.

* Ola Gejervall är en av de mest erfarna personer inom svensk vindkraft. Han har sedan 1997 arbetat med projektering och förvaltning av vindkraftverk. Han har bl.a. varit ägare av och ansvarig för projektering och uppförandet av två av Sveriges största landbaserade vindkraftsparker. Hedagården och Skarhults Nygård i Skåne län.

* Björn Algkvist är en entreprenör med lång internationell erfarenhet. Han är eller har varit verksam i mer än 10 företag som betydande ägare, styrelseledamot och/eller ledande befattningshavare. Dessa företag har huvudsakligen varit verksamma inom teknologi, men med ökad fokus på energisektorn under det senaste året. Under 1978-1983 läste han Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Han har därefter bl a grundat Intentia där han som VD utvecklade bolaget till Sveriges största programvaruföretag med över 4000 anställda i 40 länder.

* Mia Bergström har arbetat som projektledare för vindkraftsprojekt sedan 1999 och har varit delaktig i såväl arbetet med offshore parkerna Lillgrund och Stora Middelgrund som i flertalet landbaserade projekt i Sverige, Italien och Frankrike.