Nyheter:

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år.”
Miljö


Fossila bränslen som olja, bensin och naturgas har under många år använts till bl.a. transporter, elproduktion och uppvärmning. I samband med förbränningen av dessa bränslen bildas koldioxid, CO2, som bidrar till ökningen av växthuseffekten. Även elanvändning medför utsläpp av koldioxid då el till en viss del produceras av fossila bränslen.

De växthusgaser vi släpper ut idag kommer att påverka jordens klimat under många generationer. Vårt agerande har därför stor betydelse för klimatpåverkan.

Globalt kommer vindkraften att bli en betydande källa för elproduktion. Vi behöver inte se längre än till våra grannar Danmark, som har som mål att 2030 producera hälften av sitt energibehov med vindkraft. Orsaken till vindkraftens utveckling är till stor del de miljövänliga aspekter som är förenade med produktionen. Politiska beslut har i likhet med i Sverige tagits runt om i världen, vilka främjar utbyggnaden. Kyoto-protokollet är en viktig grundsten för utbyggnaden, och har resulterat i att flertalet länder infört subventionssystem för att främja vindraftsproduktionen.

Sveriges Energimyndighet är ansvariga för det Svenska energisystemets anpassning till Koyto protokollet. Detta innebär att en större kvantitet energi måste utvinnas med hjälp av förnyelsebar energi. År 2001 presenterade myndigheten en rapport vilken angav att Sverige skulle producera 10 TWh vindenergi inom de närmaste 10 till 15 åren. Inom samma tidsrymd vill EU att Sverige skall producera 25 TWh förnyelsebar energi, vilket Sverige har godtagit.

Kyoto protokollet antogs vid en FN konferens Kyoto, Japan den 11 december 1997. Protokollet innebär att utsläppsmängden av växthusgaser skall reduceras med 5,2 % från 1990 nivå under perioden 2008-2012. EU undertecknade protokollet den 29 april 1998.

EU:s medlemsstater ska tillsammans minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 % under perioden 2008-2012, vilket är den högsta procentsatsen av de som har skrivit på avtalet. Om någon av länderna släpper ut mer växthusgaser än avtalat fram till slutet av perioden - 2012, kommer de att vara tvungna att dra ner på utsläppen med 30 % eller mer under den andra perioden, vilken startar 2013.

Samtliga industrialiserade länder utom: USA, Australien och Monaco har idag skrivit på avtalet, vilket innebär 141 länder.
Det faktum att USA har avfärdat Kyoto protokollet är ett stort bakslag, då det var planerat att de skulle minska sina utsläpp med 7 %. Trots att USA:s befolkning endast motsvarar 4 % av världens totala befolkning, svarar deras utsläpp av växthusgaser för så mycket som 25 %.

Efter att Ryssland beslutade att skriva på trädde protokollet i kraft den 16 februari 2005, trots att USA inte anslutit sig.

Den Europeiska Unionen är en av världens största energikonsumerande regioner, där ungefär 15 % av världens konsumtion sker. Elektricitetsproduktionen inom EU ökar dessutom årligen med ca 2 %. Detta innebär en ökning med ca 300 GWh fram till 2020. En stor del av den befintliga kapaciteten måste bytas ut, då Kyotoprotokollet innebär att användandet av fossila bränslen måste reduceras väsentligt. Utbyggnaden av kärnkraft är begränsad pga risk för olyckor, terrordåd och kostnader för förvaring etc. De flesta vattenkraftsresurser är redan utbyggda. Behovet av elproduktion från alternativa energikällor såsom vindkraft kommer därmed att öka dramatiskt.

Sveriges västra kustregion har idag endast ett stort kärnkraftverk i form av Ringhals. Barsebäcks andra reaktor, vilken var den sista i bruk, stängdes ned i maj 2005. Sverige behöver således ersättning för bl.a. denna energiproduktion, vilket innebär att vindkraftsparker till havs med en betydande produktionskapacitet ligger i det allmänna intresset.

Bland de platser som utpekats av Boverket som lämpliga för etablering av havsbaserade vindkraftsparker finns den svenska delen av Stora Middelgrund i Kattegatt. Stora Middelgrund uppfyller kriterierna för etablering av en havsbaserad vindkraftspark eftersom det i detta område finns bl.a.

  • Tillräckligt stort område med begränsat vattendjup och
  • Tillräckligt avstånd från kusten för att begränsa den visuella påverkan
Med hänsyn till detta och med hänsyn till rådande vindförhållanden har området valts av Universal Wind Offshore AB för ett fortsatt utredningsarbete avseende uppförande av en vindkraftspark med en installerad effekt om ca 800 MW (3 TWh/år).

Uppförandet av vindkraftspark Stora Middelgrund skulle kunna ge en reduktion av koldioxidutsläppet med mellan 1 och 2,5 miljoner ton koldioxid/år.

En vindkraftspark skulle också bidra till minskningen av de sekundära effekterna, dvs:

  • Regionala effekter, nedfall av kväve och svavel
  • Transporter till och från kraftverket, barriäreffekter, buller och utsläpp
  • Intrång p.g.a. naturresursutvinning

Nämnda effekter liksom parkens påverkan på den marina närmiljön och övriga intressen, fiske, rekreation m.m. kommer att belysas i den miljökonsekvensbeskrivning som för tillfället framtas av bolaget för att inkluderas i kommande tillståndsansökningar.