Nyheter:

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år.”
En vindkraftspark på Stora Middelgrund i södra Kattegatt


Sammanfattning

För lokalisering av vindkraftsparker till havs krävs goda vindförhållanden, tillräckligt stora områden med begränsat vattendjup, överkomliga avstånd till ett elnät samt att miljöpåverkan kan bemästras.

Havsområdet i anslutning till Stora Middelgrund med Röde Bank, ca 60 km2, motsvarar de krav som ställs för lokalisering av en havsbaserad vindkraftspark med en effekt på ca 800 MW vilket ger en årlig elproduktion om ca 3 TWh.

Parken kommer att inkludera ca 110 vindkraftsverk, 15 mil kablar inom parken samt drygt 3 mil kabelstråk för landanslutning.

I samband med planeringen av parken på Stora Middelgrund kommer erfarenheter från likartade anläggningar i Danmark att tillvaratas.

Bedömningen av förutsedd miljöpåverkan kommer att omfatta:

- Bottenflora och bottenfauna - Fisksamhället - Reveffekt - Marina däggdjur
- Fladdermöss - Fåglar - Yrkesfiske - Fritidsfiske
- Marinarkeologi - Sjöfart, Luftfart - Naturresurser - Visuell påverkan

Vidare kommer landanslutningens påverkan på kustnära intresseområden att redovisas.

Elleveranser till det svenska stamnätet böredöms kunna starta hösten 2009. Etthundra procent av den planerade effekten bör kunna produceras från mitten av 2011.

Bakgrund och syfte - varför?

Sverige har som mål att avveckla kärnkraften. Ökad användning av fossila bränslen som råolja, kol och naturgas är ingen långsiktigt hållbar lösning på elförsörjningen eftersom den bidrar till koldioxidutsläpp och ökad växthuseffekt. Riksdagen har därför som mål att vindkraft 2015 skall producera 10 TWh el per år vilket motsvarar ca 7% av landets elförbrukning.

För att uppnå målet krävs vindkraftsetablering i långt större omfattning än idag. Teknikutveckling mot större vindkraftsverk förändrar kostnadsbilden och möjliggör god lönsamhet både samhälls- och företagsekonomiskt för stora havsbaserade vindkraftsparker.

Det finns alltså energi- och miljöpolitiska liksom företags- och samhällsekonomiska skäl för att pröva möjligheten att anlägga stora vindkraftsparker till havs.