Nyheter:

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år.”
Tillstånd


Genomfört och pågående utredningsarbete avser upprättande av de handlingar som krävs dels för tillstånd för genomförande av fältundersökningar, dels för byggnation och drift av vindkraftsparken Stora Middelgrund och dess landanslutning med högspänningskablar från parken till fastlandet.

Bland de tillstånd som kommer att krävas för anläggande och drift av parken och dess landanslutning märks följande:

1  Den landanslutande högspänningskabeln kommer att kräva tillstånd enligt Ellagen (nätkoncession för linje).

2  Eftersom vindkraftsparken kommer att anläggas utanför den svenska territorialgränsen men inom den ekonomiska zonen kommer det att krävas tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att uppföra och driva vindkraftsparken samt tillstånd enligt lagen om Kontinentalsockeln att anlägga och bibehålla högspänningskabeln från vindkraftsparken fram till territorialgränsen. Båda dessa tillstånd meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

3  Ovannämnda lagar är kopplade till miljöbalken (MB) vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap MB skall tas fram och att samråd enligt 6 kap MB skall genomföras.

4  MB gäller inte utanför den svenska territorialgränsen och därför skall uppförandet och driften av vindkraftsparken inte tillståndsprövas enligt 9 kap MB. Däremot utgör anläggandet och bibehållandet av den sjöförlagda högspänningskabeln från territorialgränsen till landfästet vattenverksamhet som kräver miljödomstolens tillstånd enligt 11 kap MB.

5  Därtill kan tillstånd eller dispenser krävas enligt 7 kap miljöbalken om vissa utpekade naturskydds- eller strandskyddsområden berörs av kabelanslutningen.

6  Om kabelanslutningen berör detaljplanelagt eller tätbebyggt område aktualiseras även PBL-s bestämmelser vilket kan medföra att delar av kabeldragningen kan bli föremål för beslut i den kommunala plan- och byggnämnden.

 Det utredningsarbete som krävs för landbaserade kablar vilka skall förbinda parken med stamnätet kommer att starta i början av 2006.